Výberové konanie na protipožiarnu lesnú cestu.

05.01.2014 15:27
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O
 
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
 
Informácia
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
 
Pozemkové spoločenstvo Urbár Vyšná Šuňava
 
IČO: 42341345
 
Pod vodojemom 1038 , 059 39 Šuňava
 
Slovensko
 
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
 
Telefón: +421 903765195
 
Email: mpprofit.vo@gmail.com
 
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
 
Názov pridelený zákazke: Protipožiarna lesná cesta pri Mlyne PSU Vyšná Šuňava
 
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
 
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie: 
 
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
 
Číslo oznámenia vo VVO: 19884-WYP, číslo VVO 248/2013 z 18.12.2013
 
3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
 
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
 
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 07.01.2014
 
Dátum odoslania tejto informácie: 03.01.2014
 
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o
 
vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)