INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

15.01.2014 18:19
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Informácia
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Pozemkové spoločenstvo Urbár Vyšná Šuňava
IČO: 42341345
Pod vodojemom 1038 , 059 39 Šuňava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
Telefón: +421 903765195
Email: mpprofit.vo@gmail.com
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke: Protipožiarna lesná cesta pri Mlyne PSU Vyšná Šuňava
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 19884-WYP, číslo VVO 248/2013 z 18.12.2013
3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 17.01.2014/13:30 hod. 
Miesto otvárania:
MP Profit, s.r.o.
Mládežnícka 2101
017 01 Považská Bystrica