Urbár Vyšná Šuňava

Pozemkové Spoločenstvo Urbár Vyšná Šuňava

Pod vodojemom 1038
Šuňava 05939

IČO: 42341345
DIČ: 2023984336


0910 210 321
predseda

0917 650 861
podpredseda

0911 587 597
Lesný hospodár


Úradné hodiny pre verejnosť.

Utorok: 7,00 hod - 9,00 hod

Štvrtok 7,00 hod - 9,00 hod
14,00 hod - 16,00 hod

urbarvysnasunava@gmail.com

Informácia o čerpaní eurofondov

29.02.2016 12:43

Výbor pozemkového spoločenstva sa rozhodol ešte v roku 2013 pre pokus o čerpanie nanávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR z programovacieho obdobia 2007-2013. Preto sme reagovali na vyhlásenú výzvu 3.,  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 2.1. Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení. Urobili sme PROJEKT OBNOVY LESA, a projekt PROTIPOŽIARNA LESNÁ CESTA PRI MLYNE - PSU Vyšná Šuňava, a podali sme žiadosť o nenávratný finančný príspevok dňa 7.4.2014. Táto žiadosť nám bola schválená dňa 18.2.2015. Celková výška požadovaného nenávratného finančného príspevku bola 696 035,07€ + DPH 139 207,02€ čo spolu činí 835 242,09€, z toho sa na obnovu lesa, ktorú vo verejnom obstarávaní vyhrala firma AB Facility s.r.o., Bratislava, za cenu 348 535,07 + 69 707,01€ (DPH) = 418 242,08€ a projekt protipožiarnej lesnej cesty, ktorý vo verejnom obstarávaní vyhrala MOLDA stavebná firma s.r.o., Bratislava, za cenu 347 500 + 69 500€ (DPH) = 417 000€. 

S prácami na obnove lesa sa prakticky začalo hneď od podania žiadosti ešte v roku 2014 v jesennom období, to je zalesňovanie, ochrana proti ohryzu zverou, uhadzovanie, a podobne. Pokračovalo sa v jarnom období 2015 tými istými prácami, + vyžínaním, prihnojovaním, stavbou oplotkov, snežných jám a podobne. 

S výstavbou protipožiarnej lesnej cesty sa začalo aj kvôli počasiu až v máji (ľad na ceste), a skončila sa koncom júna. Po ukončení všetkých týchto prác sme podali žiadosť o preplatenie a po vykonanej kontrole Pôdohospodárskou platobnou agentúrou dňa 15.10.2015 s výsledkom: Bez zistených nedostatkov, nám 10.11.2015 boli poukázané prostriedky v plnej výške 696 035,07€ na náš účet, ktoré sme museli obratom previesť na účty spomínaných firiem.